مجموعه خيريه و بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي اميد با بهره گيري از دانش و تجربه شركت جهان هوشمند فردا نيازمندي هاي بستر مجازي در پلتفرم سايت خود را در حوزه خيريه و بيمارستان و ارتباط با مراجعين به صورت غير حضوري تاكنون به شكل خوبي پيشبرده و جا دارد از تمامي همكاران و مديريت محترم شركت جهان هوشمند فردا نهايت سپاس را معروض دارد .